استعلا

 استعلا,فراروی از آنچه که هستی. اوقاتی اندیشه های آدمی متحول می شود و گاهی رفتارهایش دیگرگون می شود و این تحول دیالکتیکی می سازد. تضاد مؤلفه ذاتی این دنیاست. مؤلفه ای که حدود را می سازد و نتیجتا تمییزپذیری را باعث می شود. تضاد تنوع طلبی را می سازد. تضاد میل را جری می سازد. تضاد به تنهایی ما را به عصیان می کشاند. اما تضاد در دیالکتیک،استعلا را معلول است و این برکشیده شدن همان مطلوب غایی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید